Využite možnosť podpory vo forme dotácie od vlády SR pre domácnosti na podporu malých zdrojov z obnoviteľných zdrojov energie z operačného programu Kvalita životného prostredia . 

 

 ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM

Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach 

O projekte

Prostredníctvom nového národného projektu Zelená domácnostiam budú v rokoch 2023 až 2029 podporované inštalácie zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Nový národný projekt, ktorý administruje Slovenská inovačná a energetická agentúra, je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Programu Slovensko. Na poukážky pre domácnosti je vyčlenených 151,6 miliónov eur z európskych a národných zdrojov.

Vlastníci rodinných a bytových domov vo všetkých regiónoch Slovenska vrátane Bratislavského samosprávneho kraja sa budú môcť znovu uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu tepelných čerpadiel, fotovoltických panelov, slnečných kolektorov, kotlov na biomasu a veterných turbín.

Inštalácie sú umožnené od 30.10.2023, poukážky sa budú vydávať v 1. štvrťroku 2024

Poskytovanie pomoci sa v projekte Zelená domácnostiam riadi Všeobecnými podmienkami podpory, ktoré SIEA zverejnila 30.10.2023. Od tohto dátumu je možné realizovať inštalácie podporovaných zariadení, nie je nutné čakať na vydanie poukážky. Vydávanie a preplácanie poukážok z nového projektu sa začne až v prvom štvrťroku 2024, kedy bude prístupný nový informačný systém, zohľadňujúci aktuálne podmienky podpory.

 Odkaz na stránku ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM
 Odkaz na  Zoznam zariadení zaradených do dotačného programu
 

 Odkaz na  Zoznam oprávnených zhotoviteľov

Firmy Ing. Ján Surovčík, Vyšný Kubín a Surky sro , Leštiny sú evidované v zozname oprávnených zhotoviteľov pre projekt Zelená domácnostiam pre zariadenia: tepelné čerpadlá, kotly na biomasu, slnečné kolektory, fotovoltické panely.

Dotácie – ako na ne Postupnosť krokov pri získaní podpory

 1. Domácnosť si vyberie zhotoviteľa a zariadenie

2. Následne zatvorí zmluvu so zhotoviteľom

3. Domácnosť požiada SIEA o vydanie poukážky

4. SIEA zašle domácnosti zmluvu o poskytnutí príspevku  s poukážkou

5. Zhotoviteľ zrealizuje inštaláciu – celková suma na faktúre bude znížená o hodnotu poukážky

6. Zhotoviteľ požiada o preplatenie poukážky

7. SIEA posúdi oprávnené výdavky a nakoniec preplatí  zhotoviteľovi poukážku

Výška podpory pre tepelné čerpadlo je stanovená na sumu 380€ na 1 kW výkonu, maximálne však do sumy 3800€, čiže len na prvých 10 kW výkonu!

So zvýhodnením 15 % je to 437€ na 1 kW výkonu, maximálne však do sumy 4370€, čiže len na prvých 10 kW výkonu!

* Zvýhodnenie 15 % pre domácnosti v rodinných domoch pri inštalácii bezemisných zariadení v oblasti riadenia kvality ovzdušia alebo pre domácnosti, ktoré prestanú využívať tuhé palivá. (článok E, odsek 6 všeobecných podmienok)


Kontakt

Ing. Ján Surovčík
Surky sro, 026 01 Leštiny 23
0903 276381