Upozornenie vopred: Ak napriek výkladu nasledujúce nepochopíte, nerobte si z toho ťažkú hlavu.

                                                                                        Najdôležitejšie je, že to FUNGUJE              800_800_productGfx_c7ba013cf34b4b530eab79916541cf15.webp

 

            Princíp činnosti tepelného čerpadla

 Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré pracuje na princípe využitia nízkopotenciálneho tepla z nášho okolia (tj. z vody, vzduchu, zeme či odpadového tepla), kedy jeho prečerpaním dôjde ku zmene teploty na úroveň využiteľnú vo vykurovacom systéme. Výhodou tepelného čerpadla je skutočnosť, že približne 70 až 75% z výsledného množstva ním vyrobemej energie získava z okolitého prostredia a iba 25 až 30% energie spotrebuje na premenu nízkopotenciálneho tepla na využiteľné teplo.

Konštrukčne je tepelné čerpadlo tvorené dvoma jednotkami. Vonkajšia jednotka je s vnútornou jednotkou prepojená potrubím, v ktorom cirkuluje pracovné médium - teplonosná látka. Paradoxne, teplonosnou látkou je - chladivo - s veľmi nízkym bodom varu, takže pri vlastnej teplote nižšej ako je jeho bod varu je v skupenstve kvapalnom a pri teplote vyššej ako je jeho bod varu mení svoje skupenstvo na plynné.

Tepelné čerpadlo odoberá teplo z jedného prostredia (vonkajšieho) a odovzdáva ho inému              (vykurovaciemu okruhu). Pravidelne sa v ňom opakuje cyklus, ktorý má 4 fázy.

 

                                                               tepelne-cerpadlo-04.jpg

 

1. fáza: Stláčanie ( kompresia ) - Teplonosná látka sa v plynnom stave stláča v kompresore. V tejto fáze sa energia obsiahnutá v teplonosnej látke nemení, ale vplyvom zmeny objemu dochádza k jej ohriatiu. Stlačenie látky do menšieho objemu má za následok zvýšenie jej teploty.

2. fáza: Skvapalňovanie ( kondenzácia ) - Teplonosná látka  vo výmenníku tepla ( kondenzátore ) odovzdáva teplo cez steny výmenníka do vykurovanej vody. Vplyvom ochladenia teplonosnej látky vo výmenníku dochádza k jej skvapalneniu a odovzdaniu ďalšieho tepla získaného zo zmeny skupenstva. V tejto fáze sa tepelná energia obsiahnutá v látke znižuje, nakoľko odovzdáva teplo do vykurovania.

3. fáza: Expanzia - Stlačená látka je prepúšťaná cez expanzný ventil do priestoru výparníka. Zníženie tlaku látky má za následok zníženie jej teploty. V tejto fáze sa tepelná energia v látke nemení, ale vplyvom zmeny objemu sa ochladí.

4. fáza: Odparovanie - Teplonosná látka sa odparuje vo výparníku a tým odoberá z vnútorných stien výparníka teplo potrebné na zmenu skupenstva. Odoberaním tepla z výparníka sa energia obsiahnutá v látke zvyšuje. Výsledkom je že rebrá výparníka sú chladnejšie, ako teplota okolitého vzduchu, takže teplo z okolia sa cez steny výparníka prenáša do teplonosnej látky. Pre lepšiu účinnosť odovzdávania tepla zo vzduchu do teplonosnej látky sú súčasťou výparníka rebrá pre zväčšenie jeho plochy a pomocný ventilátor, ktorý zabezpečuje dostatočnú výmenu vzduchu ktorý ohrieva výparník.

Z výparníka sa teplonosná látka vracia naspäť do kompresora a celý proces sa opakuje...

Tepelné čerpadlo zvláda zdanlivo nemožné: Z jedného kilowatu elektrickej energie dokáže vytvoriť štyrikrát toľko vykurovacieho výkonu, lebo okolo 75% potrebného výkonu zoberie zo životného prostredia, kde je teplo počas celého roka neobmedzene k dispozícii. Aj pri -20 °C je schopné tepelné čerpadlo vykurovať teplom z vonkajšieho vzduchu. Preto sú tepelné čerpadlá energeticky úsporné a ekologické.

 

Hodnotenie účinnosti tepelného čerpadla

Hlavnou charakteristikou na posúdenie efektívnosti tepelného čerpadla je efektívne výkonové číslo COP (z anglického Coefficient Of Performance) , ktoré definujeme ako pomer zisku z tepelného čerpadla Qk (vykurovací výkon) k dodanej vonkajšej práci Pk (energetický príkon) a pomocnej práci Pa (napr.obehové čerpadlo)‏.  Zjednodušene je to pomer energie ( tepelnej ), ktorú z tepelného čerpadla dostanem voči energii dodanej , potrebnej na jeho fungovanie ( väčšinou elektrickej na pohon kompresora ).

Hodnota COP v praxi

Hodnota COP sa pohybuje v rozhraní 2,5 - 5 (záleží od teploty prostredia na vstupe a požadovanej teploty vo vykurovacom systéme). To znamená že z 1 kW el.energie možeme získať až 5 kW tepla. 

Pokiaľ výrobca úvádza pri výrobku hodnotu COP, má udať aj pri akých podmienkach bolo COP dosiahnuté. Napr. zápis:  

COP = 4,20*                                       *(  A=7,W=35  )

znamená hodnotu COP nameranú pri teplote vonkajšieho vzduchu 7oC a pre teplotu vykurovacej vody 35oC


Kontakt

Ing. Ján Surovčík
Surky sro, 026 01 Leštiny 23
0903 276381